პანელური დისკუსია - კულტურული მემკვიდრეობის მართვისა და დაცვის სამართლებრივი მექანიზმები საქართველოში

ქუთაისის უნივერსიტეტში ელსა ქუთაისის მიერ ჩატარდა პანელური დისკუსია თემაზე: "კულტურული მემკვიდრეობის მართვისა და დაცვის სამართლებრივი მექანიზმები საქართველოში"


მომხსენებელი - თამარ მსხვილიძე, სამართლის დოქტორი, კოლიზიური სამართლის მკვლევარი, ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, ქუთაისის უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი.

პროექტის მიზანის წარმოადგენდა - კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ სამართლებრივი გარემოს დაცვის იურიდიული და პრაქტიკული მექანიზმების გაცნობა; კულტურული მემკვიდრეობის მახასიათებლების, პრინციპებისა და კლასიფიკაციის გააზრება; სახელმწიფოს, ეკლესიის, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისა და კერძო მესაკუთრეების ვალდებულებების გაცნობა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და მართვის სფეროში; კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და ადმინისტრირების საერთაშორისო პრაქტიკის გაცნობა.