კომერციული სამართლის განვითარების პროგრამა
ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია საქართველო კომერციული სამართლის განვითარების პროგრამის ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს ბრენდ პროექტს ინტელექტუალურ საკუთრების სამართალში, რომელიც ხორციელდება ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაციის საზაფხულო სამართლის სკოლების პროექტის ფარგლებში.
კომერციული განვითარების პროგრამა ექვემდებარება აშშ-ს კომერციულ დეპარტამენტს, რომელიც ეხმიანება აშშ-ს საგარეო პოლიტიკის მიზნებსა და ხელს უწყობს  კომერციული სამართლის მიმართულებით რეფორმების გატარებას განვითარებად და პოსტ-კონფლიქტურ სახელმწიფიოებში.
24.05.2018